Fuji Luxury Group
Thỏa thuận Dịch vụ Người dùng của Fuji Luxury

Thỏa thuận Dịch vụ Người dùng của Fuji Luxury

Thứ 6, 27/11/2020, 17:52 GMT+7
  1. Nhắc nhở đặc biệt

1.1 Thỏa thuận Dịch vụ Người dùng này là thỏa thuận pháp lý giữa người dùng và Fuji Luxury. Người dùng là những cá nhân sẵn sàng chấp nhận hoặc đã thực sự chấp nhận các sản phẩm và dịch vụ do Fuji Luxury cung cấp. Thỏa thuận này là các điều khoản và điều kiện chung được áp dụng khi người dùng chấp nhận các sản phẩm và dịch vụ của Fuji Luxury.

1.2. Trước khi bạn bắt đầu đọc và quyết định có chấp nhận Thỏa thuận Dịch vụ Người dùng của Fuji Luxury (sau đây gọi là "Thỏa thuận này") hay không, Fuji Luxury đặc biệt nhắc bạn đọc kỹ và hiểu đầy đủ các điều khoản của Thỏa thuận này, bao gồm cả các điều khoản miễn trừ. miễn hoặc giới hạn trách nhiệm của Fuji Luxury và các hạn chế về quyền của người dùng, hãy chú ý đến nội dung của các điều khoản trong Thỏa thuận này.

1.3. Bạn không có quyền đăng ký, đăng nhập hoặc sử dụng các dịch vụ liên quan được điều chỉnh bởi Thỏa thuận này nếu chưa đọc và chấp nhận tất cả các điều khoản của Thỏa thuận. Việc đăng ký, đăng nhập, sử dụng và các hoạt động khác của bạn sẽ được coi là sự chấp nhận Thỏa thuận này và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này.

1.4. Việc bạn chấp nhận Thỏa thuận này có nghĩa là bạn tự nguyện chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện, bao gồm mọi sửa đổi của bất kỳ điều khoản dịch vụ nào do Fuji Luxury thực hiện theo thời gian. Fuji Luxury có thể cập nhật Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào. Các điều khoản và điều kiện được cập nhật sẽ thay thế các điều khoản và điều kiện ban đầu sau khi được xuất bản mà không cần thông báo thêm và bạn có thể kiểm tra phiên bản mới nhất của các điều khoản Thỏa thuận trong ứng dụng.

1.5. Nếu bạn là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, bạn phải được sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn trước khi sử dụng dịch vụ do Fuji Luxury cung cấp và sử dụng các dịch vụ được mô tả trong thỏa thuận này với sự có mặt của người giám hộ.

1.6. Các tiêu đề của các điều khoản của Thỏa thuận này chỉ dành cho việc truy cập dễ dàng và nội dung của các điều khoản trong một số tiêu đề nhất định có thể được bạn đọc và tuân thủ như các văn bản pháp lý riêng biệt và các quy tắc kinh doanh có liên quan (gọi chung là "Thỏa thuận riêng").

  1. Định nghĩa Giải thích

2.1. "Người dùng" trong Thỏa thuận này đề cập đến người dùng cá nhân chọn chấp nhận tất cả các điều khoản sau khi đọc Thỏa thuận này. Người dùng có thể sử dụng dịch vụ bằng cách đăng ký, đăng nhập, sử dụng, duyệt qua tài khoản Fuji Luxury hoặc chọn các phương thức đăng nhập của bên thứ ba khác, nhưng không ảnh hưởng đến danh tính của người dùng theo Thỏa thuận này.

2.2. "Dịch vụ" được sử dụng trong Thỏa thuận này có nghĩa là phần mềm, trang website có liên quan và các dịch vụ khác do Fuji Luxury cung cấp. Các dịch vụ được đề cập trong Thỏa thuận này không bao gồm các chiến lược, hoạt động, quy tắc, doanh nghiệp và dịch vụ tiếp thị được xuất bản và áp dụng bởi bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào của Fuji Luxury.

2.3. "Phần mềm" trong Thỏa thuận này đề cập đến các sản phẩm phần cứng được cung cấp bởi Fuji Luxury, không giới hạn ở ứng dụng máy tính và ứng dụng di động, v.v., được kiểm soát và quản lý bởi người dùng thông qua các ứng dụng máy tính và ứng dụng di động và được kết hợp với tài khoản của Fuji Luxury được người dùng đăng ký, đăng nhập và sử dụng.

2.4. "Nội dung Thông tin" trong Thỏa thuận này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tài liệu, từ ngữ, phần mềm, âm thanh, hình ảnh, video, biểu đồ, quảng cáo và các tài liệu khác trong các dịch vụ và trên phần mềm.

  1. Quy tắc tài khoản người dùng

3.1. Người dùng cần sử dụng tài khoản để đăng nhập vào ứng dụng và sử dụng dịch vụ. Người dùng phải tự bảo quản tài khoản và mật khẩu một cách hợp lệ và chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động được thực hiện thông qua và liên quan đến tài khoản của Fuji Luxury.

3.2. Khi đăng ký số tài khoản, người dùng phải điền trung thực và đầy đủ các thông tin đăng ký liên quan theo lời nhắc đăng ký, đồng thời cập nhật thông tin đăng ký kịp thời để đảm bảo thông tin đăng ký luôn ở trạng thái trung thực và có hiệu lực từ đăng ký tài khoản đến hủy tài khoản, và không có nội dung sai, sai hoặc bất hợp pháp. Người dùng sẽ chịu hậu quả do lỗi, sai lệch và vi phạm thông tin đăng ký do người dùng điền, bất kể thông tin đó có công khai hay không.

3.3. Để tiện cho việc quản lý người dùng, khi người dùng lựa chọn các phương thức đăng nhập khác của bên thứ ba, Fuji Luxury đã cấu hình số tài khoản của Fuji Luxury tương ứng với phương thức đăng nhập của bên thứ ba cho người dùng. Số tài khoản sẽ không cần người dùng điền, nhưng theo luật quốc gia, Fuji Luxury có quyền yêu cầu người dùng điền thông tin đăng ký thật và đầy đủ trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.

3.4. Bất kể người dùng chọn phương thức đăng ký tài khoản nào, quyền sở hữu tài khoản người dùng thuộc về Fuji Luxury. Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, người dùng chỉ nhận được quyền sử dụng tài khoản, và quyền sử dụng tài khoản thuộc về người đăng ký ban đầu. Người đăng ký ban đầu không được tặng, mượn, cho thuê, chuyển nhượng hoặc bán số tài khoản, hoặc cho phép người không đăng ký ban đầu sử dụng số tài khoản theo những cách khác. Người không phải là người nộp đơn đầu tiên sẽ không được sử dụng số tài khoản để tặng, thừa kế, cho thuê, chuyển nhượng hoặc bất kỳ phương tiện nào khác.

3.5. Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu tài khoản đúng cách, không để người khác lấy và sử dụng. Người sử dụng cần phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của tài khoản và mật khẩu đã đăng ký.

3.6. Người dùng phải hành động hợp pháp khi sử dụng các sản phẩm, chương trình và dịch vụ của Fuji Luxury và chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động theo tài khoản đã đăng ký, bao gồm mọi nội dung được xuất bản và mọi kết quả phát sinh từ đó. Người dùng nên tự đánh giá về nội dung và chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng nội dung, bao gồm cả rủi ro phát sinh do tin cậy vào tính đúng đắn, tính toàn vẹn hoặc tính khả thi của nội dung. Fuji Luxury không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do hành vi của người dùng gây ra.

3.7. Đối với bất kỳ hành vi sử dụng trái phép hoặc nghi ngờ sử dụng trái phép nào có thể vi phạm pháp luật, bị nghi ngờ là vi phạm các quy định liên quan của Thỏa thuận này và Thỏa thuận riêng, Fuji Luxury có quyền khôi phục tài khoản và không chịu trách nhiệm bất kỳ tổn thất nào do người dùng không tuân thủ các yêu cầu trên.

3.8. Fuji Luxury có quyền ngừng dịch vụ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào có liên quan theo pháp luật vì bất kỳ lý do gì vi phạm luật và quy định liên quan hoặc thỏa thuận của Thỏa thuận này, hoặc vi phạm, cản trở, đe dọa đến quyền và sự an toàn của bất kỳ người nào, hoặc hành vi đánh lừa người khác và có quyền thực hiện các hành động pháp lý thích hợp chống lại bất kỳ người nào vi phạm thỏa thuận này theo phán quyết của riêng mình. Bao gồm nhưng không giới hạn, xóa nội dung bất hợp pháp, vi phạm và không phù hợp khỏi dịch vụ, chấm dứt quyền sử dụng của người vi phạm tài khoản, ngăn người dùng cung cấp tất cả hoặc một phần dịch vụ của công ty, đồng thời lưu giữ thông tin liên quan theo luật và quy định và báo cáo cho các bộ phận liên quan.

  1. Bảo vệ quyền riêng tư

4.1. Trong quá trình sử dụng dịch vụ do Fuji Luxury cung cấp, Fuji Luxury sử dụng các phương thức lưu trữ và truyền tải được mã hóa chuyên nghiệp đối với thông tin người dùng có liên quan, đồng thời sử dụng các công nghệ và quy trình bảo mật khác nhau để thiết lập hệ thống quản lý hợp lý nhằm bảo vệ thông tin riêng tư của người dùng, nhằm tránh truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Fuji Luxury cũng có thể thu thập và phân tích thông tin về hành vi và thói quen của người dùng sử dụng dịch vụ thông qua các phương tiện kỹ thuật. Dù theo hình thức nào thì chúng tôi cũng tôn trọng và bảo vệ thông tin riêng tư của người dùng.

4.2. Theo quy định của pháp luật và quy định quốc gia, Fuji Luxury sẽ tiến hành xác thực thông tin nhận dạng thực của người dùng dựa trên số điện thoại di động và các cách khác.

4.3. Trừ khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác theo luật định, Fuji Luxury sẽ không tiết lộ, thay đổi hoặc sử dụng thông tin cá nhân của người dùng mà không có sự đồng ý của người dùng. Nếu người dùng tin rằng Fuji Luxury đã sử dụng thông tin bảo mật vi phạm phạm vi nêu trên, người dùng phải liên hệ ngay với Fuji Luxury và chúng tôi sẽ nhanh chóng xác minh và xử lý.

4.4. Fuji Luxury hy vọng rằng bạn có thể giúp cải thiện chất lượng và hiệu suất của các sản phẩm và dịch vụ. Với sự cho phép của bạn, Fuji Luxury có thể thu thập thông tin thiết bị và phân tích nó. "Phân tích thiết bị" có thể bao gồm thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật phần cứng và hệ điều hành, thống kê hiệu suất và dữ liệu sử dụng thiết bị. Không thể sử dụng bất kỳ thông tin nào thu thập được để xác định các bản sao của bạn. Dữ liệu cá nhân sẽ không được ghi lại hoặc xóa khỏi báo cáo trước khi được gửi đến Fuji Luxury.

4.5. Fuji Luxury có thể hợp tác với bên thứ ba để cung cấp cho người dùng các sản phẩm và dịch vụ có liên quan. Trong trường hợp đó, nếu bên thứ ba đồng ý chịu trách nhiệm giống như Fuji Luxury trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, Fuji Luxury có thể cung cấp thông tin đăng ký của người dùng cho bên thứ ba. Theo tiền đề không tiết lộ dữ liệu riêng tư của người dùng cá nhân, Fuji Luxury có quyền tiến hành phân tích kỹ thuật trên toàn bộ cơ sở dữ liệu người dùng và sử dụng thương mại cơ sở dữ liệu người dùng đã được phân tích và sắp xếp.

4.6. Vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của Fuji Luxury để biết chính sách bảo mật chi tiết.

5. Biểu mẫu dịch vụ do Fuji Luxury cung cấp

5.1. Dịch vụ phần mềm

a) Fuji Luxury có thể phát triển các phiên bản phần mềm khác nhau cho các thiết bị đầu cuối khác nhau và người dùng nên chọn tải phiên bản phù hợp để cài đặt theo nhu cầu thực tế của mình.

b) Nếu người dùng lấy phần mềm hoặc chương trình cài đặt trùng tên với phần mềm từ bên thứ ba trái phép, Fuji Luxury sẽ không đảm bảo việc sử dụng bình thường của phần mềm và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào gây ra cho người dùng.

c) Người dùng đồng ý rằng phần mềm chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân phi thương mại của người dùng. Người dùng không được cài đặt, sử dụng hoặc chạy phần mềm này cho các mục đích hoạt động thương mại.

d) Để nâng cao trải nghiệm người dùng và cải thiện nội dung dịch vụ, Fuji Luxury sẽ cung cấp dịch vụ cập nhật phần mềm theo thời gian. Bản cập nhật có thể dưới hình thức thay thế phần mềm, sửa đổi, nâng cao chức năng, nâng cấp phiên bản, v.v. Sau khi phiên bản mới của phần mềm được phát hành, phiên bản cũ có thể không hoạt động. Fuji Luxury không đảm bảo rằng phiên bản cũ của phần mềm sẽ tiếp tục khả dụng và dịch vụ khách hàng tương ứng, vui lòng tải xuống phiên bản mới nhất trong thời gian.

e) Trừ khi được pháp luật cho phép hoặc có sự cho phép bằng văn bản của Fuji Luxury, người dùng không được tham gia vào các hành động sau đây, nếu không, Fuji Luxury có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý theo luật:

I. Để xóa thông tin về bản quyền khỏi phần mềm và các bản sao của nó;

II. Thiết kế ngược, tập hợp lại, biên dịch lại hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của phần mềm;

III. Để sử dụng, thuê, cho mượn, sao chép, sửa đổi, liên kết, in lại, lắp ráp, phát hành, xuất bản, thiết lập các trang nhân bản, v.v. thuộc quyền sở hữu trí tuệ do Fuji Luxury sở hữu và phát triển các sản phẩm phái sinh, tác phẩm, dịch vụ, trình cắm thêm , plug-in, khả năng tương thích, khả năng kết nối, v.v. liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của Fuji Luxury với sự trợ giúp của phần mềm và thông tin liên quan mà không được phép;

IV. Được phát hành trong quá trình phần mềm hoặc phần mềm chạy tới bất kỳ dữ liệu đầu cuối nào trong bộ nhớ, trong quá trình phần mềm chạy dữ liệu tương tác giữa máy khách và máy chủ, cũng như phần mềm cần thiết để chạy dữ liệu hệ thống, để sao chép, sửa đổi, thêm, xóa, chạy khớp nối hoặc tạo bất kỳ sản phẩm phái sinh nào, bao gồm nhưng không giới hạn, việc sử dụng trình cắm, phần bổ sung hoặc bên thứ ba được ủy quyền bởi các công cụ/dịch vụ hợp pháp truy cập phần mềm và hệ thống liên quan;

V. Sửa đổi hoặc giả mạo các hướng dẫn và dữ liệu trong hoạt động của phần mềm, thêm, xóa, thay đổi chức năng hoặc tác dụng hoạt động của phần mềm, vận hành hoặc phổ biến phần mềm và phương pháp được sử dụng cho các mục đích trên cho công chúng, dù có hành vi trên nhằm mục đích thương mại;

VI. Để đăng nhập hoặc sử dụng phần mềm và dịch vụ, hoặc tạo, xuất bản hoặc phổ biến các công cụ thông qua phần mềm, plugin, trình cắm thêm và hệ thống của bên thứ ba được phát triển hoặc ủy quyền bởi công ty không phải của Fuji Luxury;

VII. Thực hiện bất kỳ hành vi nào gây nguy hiểm cho an ninh mạng máy tính, bao gồm nhưng không giới hạn ở: sử dụng dữ liệu trái phép hoặc truy cập máy chủ/tài khoản trái phép; truy cập mạng máy tính công cộng hoặc hệ thống máy tính khác mà không được phép và xóa, sửa đổi, bổ sung thông tin lưu trữ; cố gắng phát hiện, quét, kiểm tra điểm yếu của hệ thống phần mềm hoặc mạng hoặc các hành vi khác làm tổn hại đến an ninh mạng mà không được phép; cố tình can thiệp, phá hoại hoạt động bình thường của hệ thống phần mềm hoặc trang thông tin điện tử, cố ý phát tán chương trình, vi rút độc hại và các hành vi khác gây rối, can thiệp vào dịch vụ thông tin mạng bình thường; giả mạo tên gói TCP/IP hoặc một phần của tên;

VIII. Để thêm, bớt hoặc thay đổi các chức năng của phần mềm bằng cách sửa đổi hoặc giả mạo hướng dẫn, dữ liệu và gói dữ liệu trong hoạt động của phần mềm;

IX. Các hành vi khác mà không có sự cho phép rõ ràng của Fuji Luxury.

5.2. Dịch vụ quảng cáo

a) Người dùng đồng ý rằng Fuji Luxury có thể tự gửi thông tin quảng cáo, khuyến mại hoặc công khai (bao gồm thông tin thương mại và phi thương mại) cho người dùng hoặc bởi các nhà quảng cáo bên thứ ba trong quá trình cung cấp dịch vụ và phương thức và phạm vi của thông tin đó có thể được thay đổi mà không cần thông báo đặc biệt cho người dùng.

b) Fuji Luxury cung cấp cho người dùng chức năng chọn đóng thông tin quảng cáo. Tuy nhiên, người dùng không được phép chặn và lọc thông tin quảng cáo bất cứ lúc nào nếu không có thỏa thuận rõ ràng trong Thỏa thuận này hoặc không có sự cho phép bằng văn bản của Fuji Luxury.

c) Fuji Luxury có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ liên quan đối với nhà quảng cáo theo quy định của pháp luật. Người dùng sẽ đánh giá tính xác thực của thông tin quảng cáo và chịu trách nhiệm về hành vi phán xét của mình. Ngoại trừ các quy định rõ ràng của pháp luật, Fuji Luxury sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà người dùng phải gánh chịu do các giao dịch được thực hiện theo thông tin quảng cáo hoặc nội dung do các nhà quảng cáo nêu trên cung cấp.

  1. Hành vi Người dùng

6.1. Người dùng sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào sau đây khi sử dụng các dịch vụ của Fuji Luxury:

a) Đăng tải, truyền tải, phổ biến, lưu giữ những nội dung vi phạm pháp luật, gây nguy hại đến an ninh, đoàn kết quốc gia, ổn định xã hội, trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội, xúc phạm, vu khống, tục tĩu, bạo lực;

b) Công bố, truyền tải, phổ biến, lưu trữ nội dung xâm phạm quyền uy tín, chân dung, sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh và các quyền hợp pháp khác của người khác;

c) Sản xuất, xuất bản và phổ biến phần mềm dùng để lấy cắp tài khoản của người khác và thông tin độc quyền, tài sản và thông tin bí mật của họ;

d) Bán, thuê, cho mượn, phân phối, chuyển nhượng hoặc cấp phép lại phần mềm và các dịch vụ hoặc các liên kết có liên quan hoặc thu lợi từ các điều khoản sử dụng phần mềm và dịch vụ hoặc phần mềm và dịch vụ mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fuji Luxury, cho dù việc sử dụng đó có nhằm mục đích kinh tế hoặc tiền tệ trực tiếp hay không;

e) Bịa đặt, che giấu sự thật để gây hiểu lầm, lừa dối người khác;

e) Công bố, truyền tải, phổ biến thông tin rác;

g) Sử dụng phần mềm và các dịch vụ theo bất kỳ cách bất hợp pháp nào khác, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc theo bất kỳ cách nào không phù hợp với Thỏa thuận này;

h) Thực hiện các hành vi khác vi phạm pháp luật, quy định, chính sách, trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội ...

6.2. Người dùng nên tuân thủ nghiêm ngặt các thỏa thuận nêu trên khi họ phục vụ công ty. Người dùng phải chịu trách nhiệm về thiệt hại của chính mình, Fuji Luxury hoặc các bên thứ ba khác do người dùng sử dụng không đúng các dịch vụ của Fuji Luxury. Đồng thời, người sử dụng phải tự mình đánh giá tính xác thực, hợp pháp và hợp lệ của nội dung thông tin và chịu mọi hậu quả và trách nhiệm có thể phát sinh từ việc sử dụng nội dung thông tin đó.

  1. Trường hợp bất khả kháng và các trường hợp miễn trừ khác

7.1. Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng dịch vụ có thể bị gián đoạn do các nguyên nhân bất khả kháng và các yếu tố rủi ro khác trong quá trình sử dụng phần mềm và dịch vụ. Trường hợp bất khả kháng là những sự kiện khách quan không lường trước được, không thể vượt qua và không thể tránh khỏi có tác động đáng kể đến một hoặc cả hai bên, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiên tai như lũ lụt, động đất, dịch bệnh, bão lụt cũng như các sự kiện xã hội như chiến tranh, hỗn loạn và hành động của chính phủ. Trong trường hợp xảy ra tình huống trên, Fuji Luxury sẽ cố gắng hết sức hợp tác với các đơn vị có liên quan trong thời gian đầu và sửa chữa kịp thời. Tuy nhiên, Fuji Luxury sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất gây ra cho người dùng trong phạm vi pháp luật cho phép, cũng như không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm.

7.2. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Fuji Luxury sẽ không chịu trách nhiệm về việc dịch vụ bị gián đoạn hoặc tắc nghẽn do các trường hợp sau:

a) Thực hiện bảo trì và xây dựng cần thiết các máy chủ liên quan và các thiết bị mạng khác hoặc các sản phẩm và dịch vụ mạng được cung cấp;

b) Bị vi rút, Trojan hoặc chương trình độc hại khác, bị hacker tấn công;

c) Bất kỳ người nào xâm nhập vào hệ thống mạng của Fuji Luxury, giả mạo, xóa, giả mạo, ngụy tạo dữ liệu hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống máy tính của Fuji Luxury;

d) Lỗi phần mềm máy tính, hệ thống, phần cứng và đường truyền thông tin của người dùng hoặc Fuji Luxury;

e) Người sử dụng thao tác không đúng cách;

f) Người dùng sử dụng dịch vụ theo cách không được phép của Fuji Luxury;

g) Theo yêu cầu của các cơ quan có liên quan trên cơ sở luật hoặc thủ tục pháp lý;

h) Các quy định khác theo quy định của pháp luật hoặc chính sách quốc gia.

  1. Bảo hộ sở hữu trí tuệ (IPR)

8.1. Đồ họa, từ ngữ hoặc các thành phần của chúng liên quan đến phần mềm, cũng như các biểu trưng khác của Fuji Luxury, tên sản phẩm và dịch vụ, là thương hiệu của Fuji Luxury. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Fuji Luxury, người dùng sẽ không được hiển thị, sử dụng hoặc loại bỏ biểu trưng của Fuji Luxury theo bất kỳ cách nào và bất kỳ đơn vị hoặc cá nhân nào sẽ không được sử dụng, sao chép, sửa đổi, phổ biến, phiên âm hoặc gói bất kỳ một phần của nhãn hiệu với các sản phẩm khác để bán theo bất kỳ cách nào hoặc lý do nào.

8.2. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Fuji Luxury hoặc bên có quyền liên quan, người dùng sẽ không sử dụng hoặc cấp phép cho bất kỳ bên thứ ba nào để thực hiện, sử dụng và chuyển giao tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến phần mềm, chẳng hạn như bản quyền, quyền nhãn hiệu, quyền sáng chế, bí mật thương mại, vv, cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc phi thương mại.

8.3. Nếu bất kỳ tranh chấp nào gây ra bởi phần mềm của bên thứ ba hoặc công nghệ được sử dụng bởi phần mềm sẽ do bên thứ ba giải quyết và Fuji Luxury sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Fuji Luxury không cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng cho phần mềm hoặc công nghệ của bên thứ ba. Nếu người dùng cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với bên thứ ba.

  1. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

9.1. Nếu Fuji Luxury phát hiện hoặc nhận được báo cáo hoặc khiếu nại từ người khác về việc người dùng vi phạm Thỏa thuận này, chúng tôi có quyền xử lý các hành vi liên quan bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và áp dụng các hình phạt bao gồm nhưng không giới hạn ở cảnh báo, hạn chế hoặc cấm sử dụng một số hoặc tất cả các chức năng, chặn hoặc thậm chí hủy bỏ số tài khoản tùy theo tình huống của hành vi. Người dùng không phản đối điều này.

9.2. Fuji Luxury sẽ có quyền xử lý vi phạm pháp luật và các quy định theo Thỏa thuận nêu trên. Các quyền sẽ không cấu thành nghĩa vụ hoặc cam kết của Fuji Luxury và chúng tôi sẽ không đảm bảo phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật và quy định kịp thời hoặc xử lý chúng một cách phù hợp.

9.3. Người dùng hiểu và đồng ý rằng Fuji Luxury có quyền trừng phạt hành vi vi phạm luật và quy định liên quan hoặc các quy định của thỏa thuận này theo phán quyết hợp lý, thực hiện các hành động pháp lý thích hợp đối với bất kỳ người dùng nào vi phạm luật và quy định cũng như lưu giữ thông tin liên quan theo quy định của pháp luật và báo cáo các bộ phận liên quan. Người dùng sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ đó.

9.4. Người dùng hiểu và đồng ý rằng người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, yêu cầu hoặc tổn thất nào do bên thứ ba yêu cầu do người dùng vi phạm Thỏa thuận này hoặc các điều khoản dịch vụ có liên quan; Nếu kết quả là Fuji Luxury bị thua lỗ, người dùng cũng phải bồi thường thiệt hại.

  1. Sửa đổi và Chấm dứt Thỏa thuận này

10.1. Fuji Luxury có quyền sửa đổi các điều khoản của Thỏa thuận này nếu cần thiết. Người dùng có thể kiểm tra phiên bản mới nhất của các điều khoản của Thỏa thuận này trên trang dịch vụ liên quan.

10.2. Nếu bạn tiếp tục sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ do Fuji Luxury cung cấp sau khi các điều khoản của Thỏa thuận này được thay đổi, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận Thỏa thuận đã sửa đổi. Nếu bạn không chấp nhận Thỏa thuận đã sửa đổi, bạn nên ngừng sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ do Fuji Luxury cung cấp. Bất kỳ sự bất tiện hoặc cản trở nào đối với việc sử dụng các sản phẩm phần cứng liên quan sẽ không được coi là lỗi hoặc sai sót về chất lượng của các sản phẩm liên quan.

10.3. Fuji Luxury có thể thực hiện các thay đổi đối với nội dung của dịch vụ hoặc có thể làm gián đoạn, tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ.

10.4. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực kể từ ngày người dùng chấp nhận và sẽ có hiệu lực trong quá trình sử dụng các sản phẩm, thủ tục và dịch vụ của Fuji Luxury cho đến khi chấm dứt theo Thỏa thuận này.

10,5. Bất chấp các quy định trên, nếu người dùng sử dụng các sản phẩm, chương trình và dịch vụ của Fuji Luxury sớm hơn thời điểm bạn chấp nhận Thỏa thuận này, theo đây bạn biết hoặc sẽ biết và đồng ý rằng Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực khi bạn sử dụng các sản phẩm, chương trình và các dịch vụ của Fuji Luxury lần đầu tiên, trừ khi bị chấm dứt sớm hơn theo Thỏa thuận này.

10,6. Nếu người dùng vi phạm bản quyền của bên thứ ba và Fuji Luxury nhận được thông báo từ chủ sở hữu bản quyền hoặc đại lý hợp pháp của chủ sở hữu bản quyền, Fuji Luxury có quyền chấm dứt Thỏa thuận này.

10,7. Fuji Luxury gợi ý rằng người dùng có thể sử dụng các biện pháp hợp pháp để lưu nội dung thông tin và dữ liệu họ cần. Nếu dịch vụ của người dùng bị chấm dứt, Fuji Luxury có thể xóa vĩnh viễn dữ liệu của người dùng khỏi máy chủ. Sau khi dịch vụ bị chấm dứt, Fuji Luxury không có nghĩa vụ trả lại dữ liệu cho người dùng.

  1. Khác

11.1. Khi bạn đưa ra đề xuất (hoặc "phản hồi") cho Fuji Luxury, bạn được coi là đã chuyển giao tất cả các quyền "phản hồi" cho Fuji Luxury và đồng ý rằng chúng tôi có quyền sử dụng phản hồi và thông tin liên quan trong bất kỳ trường hợp hợp lý nào. Fuji Luxury  sẽ coi những phản hồi đó là không bí mật và không độc quyền.

11.2. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Fuji Luxury không cung cấp bất kỳ bảo hành nào, rõ ràng hay ngụ ý, cho người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ bảo hành ngụ ý nào và trách nhiệm pháp lý về khả năng bán, khả năng áp dụng, độ tin cậy, độ chính xác, tính hoàn chỉnh, không có vi rút và lỗi miễn phí. Ngoài ra, trong phạm vi tối đa cho phép của luật hiện hành, Fuji Luxury không đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ do Fuji Luxury cung cấp sẽ đáp ứng các yêu cầu của người dùng, cũng như không đảm bảo rằng các dịch vụ được cung cấp sẽ không bị gián đoạn. Hơn nữa, nó không đảm bảo tính kịp thời, bảo mật, không xảy ra lỗi của sản phẩm và dịch vụ và liệu thông tin có được truyền đi một cách chính xác, kịp thời và thông suốt hay không. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép,

11,5. Nếu bất kỳ tranh chấp hoặc vấn đề nào giữa người dùng và Fuji Luxury, nó sẽ được giải quyết thông qua thương lượng thân thiện; nếu thương lượng không thành công, người dùng đồng ý đưa tranh chấp hoặc vấn đề lên tòa án nhân dân có thẩm quyền tại nơi ký kết Thỏa thuận này.

11,5. Bất kể vì lý do gì, một số điều khoản của Thỏa thuận này không hợp lệ hoặc không thể thi hành và các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và ràng buộc đối với các bên.

11.6. Thỏa thuận này (bao gồm các quy tắc tài khoản người dùng và Chính sách quyền riêng tư) là toàn bộ, hoàn chỉnh và thỏa thuận độc quyền giữa bạn và Fuji Luxury về các vấn đề liên quan đến sản phẩm, thủ tục và dịch vụ của Fuji Luxury, đồng thời thay thế và hợp nhất các cuộc thảo luận và thỏa thuận của các bên về những vấn đề đó trước khi sáp nhập.

11,7. Bạn không được chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ theo Thỏa thuận này trừ khi Fuji Luxury đồng ý bằng văn bản. Mọi nỗ lực chuyển nhượng vi phạm các quy định trên đều vô hiệu.

Xem thêm: Chính sách bảo mật Fuji Luxury

 

Các tin khác

26/12/2020
  Vị trí: Trưởng phòng kế toán-tài chính I/  NỘI DUNG CÔNG VIỆC Diễn giải công việc Quản lý chung các hoạt động liên quan tới tài chính – kế toán của Công ty (lĩnh vực thương mại nhập khẩu) Quản lý, đào tạo kế toán tổng ...
26/12/2020
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch và set up các chiến dịch quảng cáo facebook Lựa chọn nội dung quảng cáo phù hợp Lựa chọn nhóm đối tượng phù hợp Đưa ra mục tiêu, kế hoạch hành động cho team chạy quảng cáo Google ads hoặc Facebook ads ...
25/12/2020
Vị trí: Trưởng phòng Kinh doanh I/  NỘI DUNG CÔNG VIỆC Quản lý và chịu trách nhiệm về doanh số của ngành hàng Triển khai hoạt động bán hàng và kiểm soát mục tiêu doanh số Quản lý và khai thác tốt data khách hàng Kiểm soát hàng tồn để ...
25/12/2020
Vị trí: Nhân viên Telesale I/  NỘI DUNG CÔNG VIỆC Nhận Database khách hàng, quản lý và cập nhật dữ liệu khách hàng Gọi điện cho khách hàng để tư vấn giới thiệu sản phẩm của Công ty Giải đáp những vấn đề, thắc mắc, khiếu nại ...
06/10/2020
Thực ra đây là cách gọi đơn giản cho một thuật ngữ y khoa dài dòng, chuyên biệt hơn. Đó là “viêm cân gan chân”. Đây là tình trạng thường xảy ra ở độ tuổi trung niên, người lao động nặng, vận động viên, người thừa cân… Bệnh ...